Pora­dy spe­cja­li­sty — Tape­to­wa­nie w gabi­ne­cie stomatologicznym.

Tape­to­wa­nie w gabi­ne­cie sto­ma­to­lo­gicz­nym. Nasze reali­za­cje doty­czą czę­sto deko­ra­cji w gabi­ne­tach lekar­skich, a naj­czę­ściej sto­ma­to­lo­gicz­nych. Foto­ta­pe­ta w takim gabi­ne­cie spra­wia, że zarów­no pra­ca, jak i samo lecze­nie mogą prze­bie­gać w bar­dzo przy­ja­znych wnę­trzach. Leżąc w fote­lu i pod­da­jąc się zabie­gom sto­ma­to­lo­gicz­nym, nie jeste­śmy ska­za­ni na oglą­da­nie pustych ścian. Zachę­ca­my do deko­ra­cji gabi­ne­tów lekar­skich, a także…

Pora­dy spe­cja­li­sty — Okle­iny ścienne

Okle­iny ścien­ne. Okle­iny ścien­ne to bar­dzo trwa­łem i łatwe w utrzy­ma­niu czy­sto­ści deko­ra­cje ścien­ne. Posia­da­ją one czę­sto ate­sty nie­pal­no­ści, pochła­nia­nia dźwię­ku, odpor­no­ści na tar­cie. Z tego wzglę­du są czę­sto sto­so­wa­ne w obiek­tach uży­tecz­no­ści publicz­nej. Nie ma żad­nych prze­szkód, aby sto­so­wać je tak­że w pry­wat­nych domach. Są bar­dzo trwa­łe, mają sze­ro­ką gamę kolo­rów i duży wybór…

Pora­dy spe­cja­li­sty — Tricki

Tric­ki przy wystro­ju wnę­trza sto­so­wa­ne poprzez odpo­wied­ni dobór tape­ty. Jeże­li decy­du­je­my się na wybór tape­ty lub foto­ta­pe­ty, to bar­dzo dobrze, aby inne dodat­ki w deko­ro­wa­nym pomiesz­cze­niu były w tym samym kolo­rze jak jeden z kolo­rów tape­ty. W ten spo­sób dodat­ki takie, jak podusz­ki na sofie, zasło­ny, wazo­ny zespa­la­ją całość i współ­gra­ją z tape­tą. Jeże­li chcesz…

Pora­dy spe­cja­li­sty — Odbiór przesyłek

Po odbio­rze prze­sył­ki z foto­ta­pe­tą zale­ca­my roz­pa­ko­wa­nie jej i spraw­dze­nie czy nie zosta­ła uszko­dzo­na przy trans­por­cie lub pod­czas pako­wa­nia. Szcze­gól­nie waż­ne jest obej­rze­nie czy nie­po­za­gnia­ta­ne są brze­gi zro­lo­wa­nych bry­tów. Sprawdź­my tak­że, czy prze­sył­ka jest kom­plet­na. Powin­na ona zawie­rać zamó­wio­ną przez nas tape­tę, instruk­cję kle­je­nia i minia­tur­kę zamó­wio­nej foto­ta­pe­ty. Sprawdź­my tak­że, czy prze­sła­no wszyst­kie bry­ty. W…