Przesyłka

Pora­dy spe­cja­li­sty — Odbiór przesyłek

Po odbio­rze prze­sył­ki z foto­ta­pe­tą zale­ca­my roz­pa­ko­wa­nie jej i spraw­dze­nie czy nie zosta­ła uszko­dzo­na przy trans­por­cie lub pod­czas pako­wa­nia. Szcze­gól­nie waż­ne jest obej­rze­nie czy nie­po­za­gnia­ta­ne są brze­gi zro­lo­wa­nych bry­tów. Sprawdźmy…

Czytaj więcej