Tapetowanie

Na pod­sta­wie ostat­nich reali­za­cji wyda­je się, że coraz czę­ściej decy­du­je­my się na natu­ral­ne, a nie rzad­ko wręcz suro­we wzo­ry mają­ce nadać naszym wnę­trzom nie­co bar­dziej indu­strial­ny wygląd. Dużo skle­pów ofe­ru­je tape­ty lub foto­ta­pe­ty z moty­wem wszel­kie­go rodza­ju suro­we­go muru. Cza­sem jest to cegla­ny, czer­wo­ny mur, cza­sem cegla­ny sza­ry. Bywa­ją tak­że mury kamienne

  • O ile jesz­cze nie­daw­no czę­sto klin­kie­ro­wa cegła była czę­sto mon­to­wa­na na naszych ścia­nach, o tyle teraz czę­sto zastę­pu­je ją tape­ta z real­nie odwzo­ro­wa­nym cegla­nym murem. To roz­wią­za­nie jest prost­sze, a jego reali­za­cja bywa szyb­sza i tań­sza. Nato­miast efekt wizu­al­ny przy facho­wym uło­że­niu bry­tów bywa łudzą­co podobny.
  • Moż­li­we jest dzię­ki temu dobra­nie kolo­ru deko­ro­wa­nej ścia­ny, tak aby paso­wa­ła do innych przed­mio­tów w pomiesz­cze­niu. Skle­py mają w ofer­cie róż­ne­go kolo­ru cegły, od bia­łych zaczy­na­jąc, poprzez gamę beżo­wych moty­wów, na czer­wo­nych kończąc.
  • Innym moty­wem czę­sto sto­so­wa­nym we wnę­trzach są deski. I tu też do wybo­ru mamy deski rów­no uło­żo­ne i zupeł­nie asy­me­trycz­nie „pona­bi­ja­ne” na ścia­nę. Mamy deski suro­we ze sło­ja­mi drew­na i poma­lo­wa­ne w prze­róż­ne bar­wy. Motyw desko­wy cał­ko­wi­cie odmie­nia deko­ro­wa­ne wnę­trze, wpro­wa­dza­jąc skan­dy­naw­ski klimat.
  • W poko­jach dzie­cię­cych spo­ty­ka­my deko­ra­cje, któ­rych funk­cją jest wydzie­le­nie spe­cjal­ne­go miej­sca w pomiesz­cze­niu dla uko­cha­nej pocie­chy. Cza­sem jest to stre­fa snu, a cza­sa­mi miej­sce do odra­bia­nia lekcji.