Okleiny ścienne

Okle­iny ścienne.

  • Okle­iny ścien­ne to bar­dzo trwa­łem i łatwe w utrzy­ma­niu czy­sto­ści deko­ra­cje ścienne.
  • Posia­da­ją one czę­sto ate­sty nie­pal­no­ści, pochła­nia­nia dźwię­ku, odpor­no­ści na tarcie.
  • Z tego wzglę­du są czę­sto sto­so­wa­ne w obiek­tach uży­tecz­no­ści publicznej.
  • Nie ma żad­nych prze­szkód, aby sto­so­wać je tak­że w pry­wat­nych domach.
  • Są bar­dzo trwa­łe, mają sze­ro­ką gamę kolo­rów i duży wybór struktury.
  • Sprze­da­wa­ne są w sze­ro­kich na ponad metr rol­kach na metry bieżące.
  • Moż­li­wy jest tak­że nadruk na nich grafiki.
  • Pole­ca­my skle­py oraz przed­sta­wi­cie­li han­dlo­wych sprze­da­ją­ce tego typu mate­ria­ły wykończeniowe.