Przyciemnianie szyb

Jeże­li nasze okna znaj­du­ją się na par­te­rze i nie chce­my, aby ktoś z uli­cy zaglą­dał nam do środ­ka miesz­ka­nia, to może­my zde­cy­do­wać się na okle­je­nie szyb folią imi­tu­ją­cą mro­żo­ne szkło.

  • Jeże­li nasze okna znaj­du­ją się na par­te­rze i nie chce­my, aby ktoś z uli­cy zaglą­dał nam do środ­ka miesz­ka­nia, to może­my zde­cy­do­wać się na okle­je­nie szyb folią imi­tu­ją­cą mro­żo­ne szkło.
  • Takie samo roz­wią­za­nie moż­na zasto­so­wać w blo­ku wie­lo­pię­tro­wym na wyż­szych pię­trach, jeże­li okna są naprze­ciw­ko inne­go budyn­ku w taki spo­sób, że mógł­by nas ktoś podglądać.
  • W foli może­my wyciąć dowol­ny wzór lub po pro­stu zakle­ić jakąś część okna.
  • Apli­ko­wa­li­śmy wie­lo­krot­nie na okna folie z moty­wem roślin­nym, jak i róż­ne­go rodza­ju ornamenty.
  • Folie mają róż­ny odcień i róż­ną prze­pusz­czal­ność świa­tła. Apli­ka­cja foli odby­wa się na mokro. Folia pod­czas mon­ta­żu nie może się w żad­nym momen­cie zagiąć, a szy­by i ramy muszą być sta­ran­nie umyte.
  • Moż­li­wo­ści, jakie daje obec­na obrób­ka tych foli, pozwa­la na stwo­rze­nie bar­dzo indy­wi­du­al­nych i nie­po­wta­rzal­nych ozdób na naszych oknach.
  • Od sty­lo­wych orna­men­tów, poprzez moty­wy roślin­ne, orien­tal­ne lub rusty­kal­ne moty­wy, aż do nadru­ku róż­nych gra­fik na foliach. Poni­żej kil­ka zdjęć i roz­wią­zań sto­so­wa­nych na oknach i domach pry­wat­nych i róż­ne­go rodza­ju fir­mach i insty­tu­cjach we Wrocławiu.
  • Zma­to­wie­nie szy­by folią jest o wie­le tań­szym zabie­giem niż zakup goto­wej zma­to­wio­nej szyby.
  • Słu­ży­my pora­dą wszyst­kim zain­te­re­so­wa­nym ozdo­bie­niem okna tego rodza­ju folią oraz facho­wym mon­ta­żem foli na szybach.
  • W przy­pad­ku poszu­ki­wa­nia wzo­ru do wycię­cia w foli zachę­ca­my do kon­tak­tu z nami. Wyśle­my namia­ry do  pro­du­cen­tów dys­po­nu­ją­cych boga­tym ban­kiem wzo­rów do wycię­cia w foli.