Rodzaje tapet

Poni­żej znaj­dziesz tyl­ko infor­ma­cje o pod­sta­wo­wych rodza­jach tapet i to tyl­ko tych naj­czę­ściej kupo­wa­nych. Opis doty­czy mate­ria­łów, z któ­rych zro­bio­na jest tapeta.

  • Ze wzglę­du na powierzch­nię, któ­ra będzie mia­ła kon­takt z kle­jem, roz­róż­nia­my tape­ty papie­ro­we i flizelinowe.
  • Tape­ty papie­ro­we zmie­nia­ją swój roz­miar pod wpły­wem wil­go­ci i to nie raz o kil­ka mili­me­trów, co ma istot­ny wpływ na wygląd łącze­nia. Wyma­ga­ją one sta­ran­nej apli­ka­cji kle­ju na tape­tę i prze­strze­ga­nia cza­su nama­cza­nia poszcze­gól­nych bry­tów tak, aby dobrze spa­so­wać je na styku.
  • Tape­ty fli­ze­li­no­we mają spe­cjal­ne pod­ło­że. Nie zmie­nia ona swo­jej obję­to­ści po kon­tak­cie z kle­jem i na ogół nale­ży apli­ko­wać go tyl­ko na ścianę.
  • Jeże­li cho­dzi o wierzch­nią stro­nę tape­ty, to jest tro­chę nie­po­rząd­ku w nazew­nic­twie, ale gene­ral­nie naj­czę­ściej spo­tka­my się z podzia­łem na tape­ty papie­ro­we i winylowe.
  • Winy­lo­we to takie, któ­re są pokry­te war­stwą poli­me­ro­wą. To ozna­cza, że powin­ny być one bar­dziej odpor­ne na zabru­dze­nia i mieć lep­szą kla­sę zmy­wal­no­ścią. Zawsze jed­nak powin­ni­śmy sta­ran­nie prze­czy­tać infor­ma­cje zawar­te na ety­kie­cie tape­ty. Dużo może­my odczy­tać z sym­bo­li na etykiecie.
  • O sym­bo­lach moż­na prze­czy­tać tutaj.
  • War­stwa winy­lo­wa może przy­bie­rać róż­ną gru­bość i struk­tu­rę. Błę­dem jest jed­nak myśle­nie, że sko­ro tape­ta jest nie­co grub­sza, to pokry­je nam to nie­rów­no­ści w ścia­nie. Tak nie będzie, ponie­waż kie­dy pad­nie na nią świa­tło sło­necz­ne lub z lamp w pomiesz­cze­niu, to nie­rów­no­ści będą nadal widoczne.
  • Wspo­mnieć nale­ży jesz­cze o tape­tach, któ­re mają klej w sobie i akty­wu­je się on dopie­ro po namo­cze­niu tape­ty. Tape­ty z kle­jem tak­że są ozna­czo­ne odpo­wied­nim sym­bo­lem i szcze­gó­ło­wą instruk­cją klejenia.