Tricki

Tric­ki przy wystro­ju wnę­trza sto­so­wa­ne poprzez odpo­wied­ni dobór tapety.

  • Jeże­li decy­du­je­my się na wybór tape­ty lub foto­ta­pe­ty, to bar­dzo dobrze, aby inne dodat­ki w deko­ro­wa­nym pomiesz­cze­niu były w tym samym kolo­rze jak jeden z kolo­rów tape­ty. W ten spo­sób dodat­ki takie, jak podusz­ki na sofie, zasło­ny, wazo­ny zespa­la­ją całość i współ­gra­ją z tapetą.
  • Jeże­li chcesz prze­ła­mać nud­ną biel pomiesz­czeń, to dobierz na zasa­dzie kon­tra­stu tape­tę na jed­ną ze ścian.
  • Pomiesz­cze­nia wąskie i niskie może­my pokryć tape­tą w pasy, któ­ra optycz­nie powięk­sza, podwyższa.
  • Tam, gdzie jest mały pokój, dobrze jest wyszu­kać i zaku­pić tape­tę jasną
  • Prze­su­wa­ne drzwi spra­wią, że powierzch­nia może wyda­wać się więk­sza. Je tak­że może­my pokryć tape­tą lub foto­ta­pe­tą, aby je nie­co ukryć.
  • Lustro, to tak­że ele­ment, któ­ry potra­fi oszu­kać oko i powiększyć.
  • Foto­ta­pe­ty per­spek­ty­wicz­ne na dobrze widocz­nej ścia­nie z line­ar­ną per­spek­ty­wą dają poczu­cie głę­bi i spra­wia­ją, że pomiesz­cze­nie wyda­je się większe
  • Mało świa­tła dzien­ne­go, pomiesz­cze­nia biu­ro­we z bra­kiem okna dobrze jest ozdo­bić foto­ta­pe­tą z kra­jo­bra­zem, natu­ral­nym lasem lub wiel­ko­miej­ski­mi wido­ka­mi, mosta­mi, kli­ma­tycz­ny­mi uliczkami
  • Nie zanie­dbuj­my przed­po­ko­jów. To jed­na z naj­waż­niej­szych czę­ści miesz­ka­nia. Idzie na pierw­szy ogień i odpo­wia­da za pierw­sze wra­że­nie. Dobrze dobra­na tape­ta z dobrą kla­są zmy­wal­no­ści, odpor­na na uszko­dze­nia uła­twia utrzy­ma­nie przed­po­ko­ju w czy­sto­ści i spra­wi, że będzie wyglą­dał on elegancko.