Zakup tapet

Deko­ro­wa­nie ścian zaczy­na­my od zaku­pu tape­ty. Może­my to zro­bić, kupu­jąc tape­tę w jed­nym ze skle­pów inter­ne­to­wych. Innym roz­wią­za­niem jest uda­nie się do super­mar­ke­tu budow­la­ne­go i doko­na­nie tam zakupów.

  • Jesz­cze innym jest zakup tape­ty w sta­cjo­nar­nym skle­pie spe­cja­li­zu­ją­cym się w sprze­da­ży tapet. Tam zosta­nie­my oto­cze­ni opie­ką dorad­cy han­dlo­we­go, sko­rzy­stać z jego rad oraz obej­rzeć i co waż­ne, dotknąć ofe­ro­wa­ne w kata­lo­gach kolek­cje tapet.
  • Jeże­li decy­du­je­my się na samo­dziel­ny zakup tapet, to war­to zapo­znać się z sym­bo­li­ką sto­so­wa­ną na ety­kie­tach tapet.
  • Chy­ba naj­waż­niej­szą kate­go­rią sym­bo­li jest ta, któ­ra mówi nam o stop­niu zmy­wal­no­ści zabru­dzeń tapety.
  • Szcze­gól­nie waż­na kie­dy zde­cy­du­je­my się na umiesz­cze­nie tape­ty na powierzch­ni bez­po­śred­nio przy­le­ga­ją­cej do łóż­ka sypial­ne­go, gdzie kobie­ty lubią oprzeć się gło­wą z mokry­mi wło­sa­mi lub, gdzie cza­sem coś try­śnie na tapetę.
  • W takim miej­scu reko­men­du­je­my tape­tę z sym­bo­lem 4 lub nawet 5.
  • Odpor­ność na zabru­dze­nia i wyso­ka kla­sa zmy­wal­no­ści pole­ca­na jest we wszel­kie­go rodza­ju wąskich przed­po­ko­jach i miej­scach, gdzie jest duży ruch.
  • Inną kate­go­rią sym­bo­li, któ­ra jest bar­dzo waż­na, jest ta, któ­ra infor­mu­je nas o spo­so­bie nakła­da­nia kle­ju, czy­li sym­bo­le 15,16,17. Tu błąd w apli­ka­cji kle­ju może nas kosz­to­wać zepsu­ciem efek­tu deko­ra­cyj­ne­go lub wręcz znisz­cze­niem tapety.
  • War­to tak­że wspo­mnieć, że czę­sto pro­du­cen­ci tapet mają kil­ka rodza­jów tapet i do wszyst­kich rodza­jów uży­wa­na jest jed­na ety­kie­ta z kil­ko­ma wyklu­cza­ją­cy­mi się sym­bo­la­mi i tyl­ko doświad­czo­ny tape­ciarz wie, jak w danym przy­pad­ku apli­ko­wać klej.
  • Inna kate­go­ria to ta, któ­ra mówi nam o spo­so­bie prze­su­nię­cia wzo­ru, tzw. raporcie.
  • Bywa tak, że cięż­ko wyła­pać co ile cen­ty­me­trów prze­su­wa się wzór. Wte­dy sym­bo­le są przy­dat­ne i poma­ga­ją nam szyb­ciej odkryć regu­łę, według któ­rej nale­ży umiesz­czać pocię­te kawał­ki tapety.