Zakup tapet

Pora­dy spe­cja­li­sty — Zakup tapet

Deko­ro­wa­nie ścian zaczy­na­my od zaku­pu tape­ty. Może­my to zro­bić, kupu­jąc tape­tę w jed­nym ze skle­pów inter­ne­to­wych. Innym roz­wią­za­niem jest uda­nie się do super­mar­ke­tu budow­la­ne­go i doko­na­nie tam zaku­pów. Jesz­cze innym…

Czy­taj więcej
Prze­sył­ka

Pora­dy spe­cja­li­sty — Odbiór przesyłek

Po odbio­rze prze­sył­ki z foto­ta­pe­tą zale­ca­my roz­pa­ko­wa­nie jej i spraw­dze­nie czy nie zosta­ła uszko­dzo­na przy trans­por­cie lub pod­czas pako­wa­nia. Szcze­gól­nie waż­ne jest obej­rze­nie czy nie­po­za­gnia­ta­ne są brze­gi zro­lo­wa­nych bry­tów. Sprawdźmy…

Czy­taj więcej
Tric­ki

Pora­dy spe­cja­li­sty — Tricki

Tric­ki przy wystro­ju wnę­trza sto­so­wa­ne poprzez odpo­wied­ni dobór tape­ty. Jeże­li decy­du­je­my się na wybór tape­ty lub foto­ta­pe­ty, to bar­dzo dobrze, aby inne dodat­ki w deko­ro­wa­nym pomiesz­cze­niu były w tym samym…

Czy­taj więcej