Tape­to­wa­nie z gwarancją! 

Od ponad czter­na­stu lat
zaj­mu­je­my się tapetowaniem.

Mon­tu­je­my foto­ta­pe­ty
oraz deko­ra­cje ścienne.

Sko­rzy­staj z naszych usług!

O fir­mie.

Od ponad czter­na­stu lat, zaj­mu­je­my się deko­ro­wa­niem wnętrz. Obec­nie nasza dzia­łal­ność kon­cen­tru­je się na usłu­gach deko­ra­cji ścien­nych i okien­nych. Wyko­nu­je­my mon­taż foto­ta­pet, tapet, orna­men­tów oraz nakle­jek. Dzia­ła­my przede wszyst­kim na ryn­ku lokal­nym. Wyko­nu­je­my usłu­gi dla osób pry­wat­nych, ale rów­nież dla firm. Podej­mu­je­my się róż­nych zle­ceń — od małych, aż po cał­kiem duże. Na każ­dym eta­pie reali­za­cji pro­jek­tu słu­ży­my doradz­twem. Współ­pra­cu­je­my z reno­mo­wa­ny­mi sprze­daw­ca­mi ozdób ścien­nych oraz pro­du­cen­ta­mi. Zapra­sza­my do współpracy!

CEIDG
kodeks etyczny

Kodeks etycz­ny.

  • Sta­ra­my się w miej­scu wyko­ny­wa­nia prac zacho­wy­wać w spo­sób kul­tu­ral­ny, tak­tow­ny, sza­nu­jąc pry­wat­ność naszych klien­tów i dba­jąc o sto­so­wa­ne słownictwo.
  • Udzie­la­my gwa­ran­cji na wyko­na­ną usługę.
  • Dba­my o czy­stość i porządek.
  • Dba­my o to, by być kom­pe­tent­ny­mi tzn., że nie podej­mu­je­my się prac, w któ­rych nie mamy doświadczenia.
  • Pra­ce wyko­nu­je­my zgod­nie z usta­lo­nym terminem.

Aktu­al­no­ści i promocje.

Rezer­wa­cja ter­mi­nu — tel. 697 258 921

Zaufa­li nam:

Part­ne­rzy: