Przesyłka

Po odbio­rze prze­sył­ki z foto­ta­pe­tą zale­ca­my roz­pa­ko­wa­nie jej i spraw­dze­nie czy nie zosta­ła uszko­dzo­na przy trans­por­cie lub pod­czas pakowania.

  • Szcze­gól­nie waż­ne jest obej­rze­nie czy nie­po­za­gnia­ta­ne są brze­gi zro­lo­wa­nych brytów.
  • Sprawdź­my tak­że, czy prze­sył­ka jest kom­plet­na. Powin­na ona zawie­rać zamó­wio­ną przez nas tape­tę, instruk­cję kle­je­nia i minia­tur­kę zamó­wio­nej fototapety.
  • Sprawdź­my tak­że, czy prze­sła­no wszyst­kie bry­ty. W tym celu potrzeb­na jest duża powierzch­nia na czy­stej podłodze.
  • Obej­rzyj­my, czy nie ma róż­ni­cy w kolo­ry­sty­ce pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi bry­ta­mi, czy kolo­ry deta­lu, któ­ry jest na dwóch sąsia­du­ją­cych bry­tach, jest ten sam. W tym celu war­to przy­ło­żyć do sie­bie sąsia­du­ją­ce bryty.
  • Dobrze jest, o ile to moż­li­we, pozo­sta­wić roz­ło­żo­ną foto­ta­pe­tę na kil­ka­na­ście godzin, tak aby ulot­ni­ły się z niej ewen­tu­al­ne zapa­chy drukarni.