RozmiarTapetowanie

Jak wybrać roz­miar fototapety?

  • Przed zamó­wie­niem foto­ta­pe­ty musi­my zasta­no­wić się, na jakiej powierzch­ni ma ona być nakle­jo­na. Naj­czę­ściej wybie­ra­my jed­ną ścia­nę i ona jest wykle­ja­na od sufi­tu do listwy przy­po­dło­go­wej. Trze­ba pamię­tać o tym, że aby foto­ta­pe­ta speł­nia­ła swo­je walo­ry deko­ra­cyj­ne, powin­na to być ścia­na, któ­ra może być podzi­wia­na z pew­nej odle­gło­ści, a więc małe przed­po­ko­je, czy też ścia­na, na któ­rej mają być jakieś meble, mogą utrud­nić uzy­ska­nie satys­fak­cjo­nu­ją­ce­go efektu.
  • Kie­dy już wybie­rze­my odpo­wied­nią ścia­nę musi­my zmie­rzyć powierzch­nię, na któ­rej ma być wykle­jo­na foto­ta­pe­ta. Jeże­li wykle­ja­my całą ścia­nę, to naj­le­piej zmie­rzyć ją od pod­ło­gi do sufi­tu i ten wymiar będzie wyso­ko­ścią foto­ta­pe­ty. Listwa przy­po­dło­go­wa lub sztu­ka­te­ria przy sufi­cie będzie sta­no­wi­ła wów­czas zapas, któ­ry facho­wo przy­tnie­my. Przy­da­je się on w momen­cie kie­dy nie mamy ide­al­nie pro­stych ścian czy sufi­tów. Po tym zmierz­my sze­ro­kość ścia­ny i tu może­my dodać kil­ka cen­ty­me­trów. Waż­ne jest, żeby pomia­ru doko­nać dokład­nie, bo pomył­ka w tej kwe­stii może skut­ko­wać, że foto­ta­pe­ta nie pokry­je całej ściany.