Pora­dy spe­cja­li­sty — Rodza­je tapet

Poni­żej znaj­dziesz tyl­ko infor­ma­cje o pod­sta­wo­wych rodza­jach tapet i to tyl­ko tych naj­czę­ściej kupo­wa­nych. Opis doty­czy mate­ria­łów, z któ­rych zro­bio­na jest tape­ta. Ze wzglę­du na powierzch­nię, któ­ra będzie mia­ła kon­takt z kle­jem, roz­róż­nia­my tape­ty papie­ro­we i fli­ze­li­no­we. Tape­ty papie­ro­we zmie­nia­ją swój roz­miar pod wpły­wem wil­go­ci i to nie raz o kil­ka mili­me­trów, co ma istot­ny wpływ…

Pora­dy spe­cja­li­sty — Rozmiar

Jak wybrać roz­miar foto­ta­pe­ty? Przed zamó­wie­niem foto­ta­pe­ty musi­my zasta­no­wić się, na jakiej powierzch­ni ma ona być nakle­jo­na. Naj­czę­ściej wybie­ra­my jed­ną ścia­nę i ona jest wykle­ja­na od sufi­tu do listwy przy­po­dło­go­wej. Trze­ba pamię­tać o tym, że aby foto­ta­pe­ta speł­nia­ła swo­je walo­ry deko­ra­cyj­ne, powin­na to być ścia­na, któ­ra może być podzi­wia­na z pew­nej odle­gło­ści, a więc małe…

Pora­dy spe­cja­li­sty — Natu­ral­ne wzory

Na pod­sta­wie ostat­nich reali­za­cji wyda­je się, że coraz czę­ściej decy­du­je­my się na natu­ral­ne, a nie rzad­ko wręcz suro­we wzo­ry mają­ce nadać naszym wnę­trzom nie­co bar­dziej indu­strial­ny wygląd. Dużo skle­pów ofe­ru­je tape­ty lub foto­ta­pe­ty z moty­wem wszel­kie­go rodza­ju suro­we­go muru. Cza­sem jest to cegla­ny, czer­wo­ny mur, cza­sem cegla­ny sza­ry. Bywa­ją tak­że mury kamien­ne O ile jeszcze…

Pora­dy spe­cja­li­sty — Zakup tapet

Deko­ro­wa­nie ścian zaczy­na­my od zaku­pu tape­ty. Może­my to zro­bić, kupu­jąc tape­tę w jed­nym ze skle­pów inter­ne­to­wych. Innym roz­wią­za­niem jest uda­nie się do super­mar­ke­tu budow­la­ne­go i doko­na­nie tam zaku­pów. Jesz­cze innym jest zakup tape­ty w sta­cjo­nar­nym skle­pie spe­cja­li­zu­ją­cym się w sprze­da­ży tapet. Tam zosta­nie­my oto­cze­ni opie­ką dorad­cy han­dlo­we­go, sko­rzy­stać z jego rad oraz obej­rzeć i co…